Kincskereső Iskola előkészítő tehetséggondozó program

Az iskolakezdés több szempontból óriási kihívás egy kisgyermek számára. Nem mindegy a jövőt tekintve, hogy könnyedén vesszük az akadályokat és tovább tudunk tanulni, vagy a kudarcok sorozatával kell szembenéznünk. Aki az elején lemarad, könnyen behozhatatlan hátrányba kerülhet, amely kihat az egész életére.

A szülők nagy többsége figyelmet fordít az iskola és a tanár kiválasztására, hiszen tudatában vannak ennek sorsdöntő jelentőségére. Kevesebben vannak viszont azok, akik tisztában vannak a képességek szerepével a tanulás eredményességében.

A jó képességű gyermek kevesebb energiaráfordítással ér el sikereket, mint gyengébb képességű társai. Ezeket a különbségeket alsó tagozatban idő, energia és sok-sok szorgalom ráfordításával csökkenteni lehet, de felsőbb évfolyamokban már képtelenek lesznek tartani az iramot.

Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy gyermekünk „iskolaérett”, kialakultak azok a képességek, s azok megfelelő fejlettségi szintje, melyekkel már sikeresen legyőzhetők az új akadályok, teljesíthetőek, az új feladatok.

 

Az iskola-előkészítő sportfoglalkozásokon való részvétel komoly előnyökhöz juttatja a gyermekeket az iskolakezdésnél. Játékos formában fejlesztjük a képességeiket, mindeközben pedig számos sportággal megismerkedhetnek.  

A Debreceni Sportcentrum – Sportiskola az alábbi képességek fejlesztésében tud segítséget nyújtani az óvodás korú gyermekek iskola előkészítő fejlesztő programjával:

 

Iskolaérettség

Az iskolaérettség feltételei:

Testi fejlettség: hat éves korára egy átlagos gyermek kb. 120—130 cm magas, és 20 - 22 kg súlyú. Természetesen ettől felfelé és lefelé is lehetnek eltérések. Ennek ellenére, ha a gyermek súlya jóval az átlag alatt marad, felmerül a kérdés, fizikálisan bírja-e majd az iskolával járó, megnövekedett terhelést. Fontos a jó egészségi állapot is. A cipőfűző megkötésének képessége a finommozgások fejlettségéről, a térbeli tájékozódásról, a vizuális megfigyelő-képességről tájékoztat. A cipőfűző megkötésének tudása vagy nem tudása csak részben gyakorlás függvénye. Fontos szerepet játszik a finommozgások kialakulása előtt a nagymozgások megfelelő fejlesztése, mely előfeltétele a jó ceruzafogás, könnyed eszközkezelés elsajátításának. A helytelen ceruzafogás, a nem megfelelően fejlett finommotorikus képességek igazi hátrányai gyakran csak a későbbi években, 4 - 5. osztályban mutatkoznak, amikor megnövekszik az írás mennyisége és tempója.

 

Az elemi mozgások összerendezettsége

Járás, futás, kúszás, mászás, lábujjhegyen járás, ugrások, dobások, szökdelések pontatlan, hibás kivitelezése az idegrendszer éretlenségére utal, ami megnehezíti az olvasás, írás tanulását. Fejlesztésük kiemelten fontos az óvodás korú gyermekeknél.

 

Jó egyensúlyérzék fejlesztése

A egyensúlyérzék bizonytalansága maga után vonhatja a tanulási nehézséget, figyelemkoncentrációs problémát, magatartászavart.

 

Keresztcsatornák fejlesztése

A keresztcsatornák jó működése biztosítja, hogy a gyermek egymástól függetlenül tudja mozgatni a végtagjait. A kéz, a láb, a fejbiccentő izmok, és a mimikai) izmok mozgásainak függetlennek kell lennie egymástól. Ha nem történt meg a függetlenedés, nehezített az írástanulás, mert a gyermek nemcsak a kezével ír, hanem a lába, a nyelve, az egész teste követi a kéz mozgását. Az akaratlan, fölösleges mozgások sok energiát emésztenek fel, a gyermek hamar kifárad az írástól.

 

Testséma kialakítása

Fontos, hogy a gyermek ismerje saját testét, biztonsággal tájékozódjon rajta. Ismerje testrészei, ujjai nevét, helyét. A hiányos testséma nehezíti a világban való tájékozódást, bizonytalan személyiséget eredményezhet. A világot saját magunkhoz képest tudjuk bemérni. Ha ez a pont bizonytalan, minden bizonytalanná válhat.

 

Kézdominancia kialakítása

Fontos, hogy mire iskolába kerül a gyermek, kialakult kézdominanciával rendelkezzen. A nem megfelelő kézzel történő írástanulás nehezíti az írás, olvasás elsajátítását, súlyosabb esetben beszédzavarhoz (súlyos, makacs beszédhiba, dadogás), személyiségzavarhoz (álértelmi fogyatékosság) vezethet.

 

Jó térérzékelés

A beiskolázás előfeltétele a jó térérzékelés. Bizonytalan térérzékelés esetén a gyermek nyugtalan lehet, az egész személyisége bizonytalanná válhat.

 

Térirányok felismerése térben és síkban

A térirányok felismerése fontos feltétele az írás-, olvasástanulásnak, valamint a bonyolultabb mozgásformák elsajátítását is megkönnyíti.

 

Reprodukáló képesség térben és síkban

Az olvasás, írás előfeltétele, hogy a gyermek le tudja utánozni, másolni a látott mozdulatot, térbeli konstrukciót, vagy síkban alkotott mintát. Ennek hiányában képtelen lesz önállóan dolgozni. Képtelen lesz saját helyzetére átfordítani és alkalmazni a tanítótól kapott utasítást, mintát. A tanulás egyik legfontosabb útja az utánzás, másolás.

 

Az iránykövetés képessége

Az íráshoz szükséges képesség. Azt jelenti, képes a gyermek keze gyors, hirtelen irányváltoztatásra. Ez a képesség is 10 – 12 éves korra érik be.

 

Problémamegoldó gondolkodás

Az iskolába lépéssel külön hangsúlyt kap a problémamegoldó gondolkodás képessége. Fejletlensége megnehezíti a beilleszkedést, az írás, olvasás tanulását. A gyermek a tanulás során, lépten - nyomon problémahelyzettel találkozik. „Vegyem a kezembe a ceruzát, vagy ne vegyem? Hol kezdjem az írást? Hol nyissam ki a könyvet?” stb.) Megfelelő problémamegoldó rutin nélkül képtelen lehet az önálló munkára. A túlzottan védő, óvó környezetből kikerülő gyermekek hiányossága szokott lenni. A sport, a sportjátékok rendkívül jól fejlesztik a gyermekek döntéshozó, problémamegoldó képességét.

 

Emlékezet

Az emlékezetnek hatféle összetevőjét vizsgáljuk: Vizuális emlékezet - mechanikus, - késleltetett. Auditív emlékezet - mechanikus, szó, szám, - késleltetett, - hosszú távú. Ritmus emlékezet. A tanuláshoz, az ismeretek hasznosításához, a bevéséshez, a feladattartáshoz mind a hatféle emlékezetre szükség van. Bármelyik emlékezetfajta elégtelen működése nehezíti a tananyag elsajátítását, felidézését, felhasználását. Hiányosságai lehetetlenné teszik az ismeretek rendszerré szerveződését. Az ismeretek rendszerré szerveződése teszi lehetővé az alkotó felhasználást.

 

Figyelem

A jól rögzíthető, tartós figyelem elengedhetetlenül fontos az iskolába lépéshez. A nehezen rögzíthető, könnyen elterelhető, megtapadó figyelem nehezíti, vagy lehetetlenné teszi az ismeretszerzést. A súlyos figyelemkoncentrációs zavarban szenvedő gyermek ismeretei rendszertelenek, esetlegesek. Ez a tünet gyakran együtt jár súlyos magatartási és beilleszkedési problémákkal. A rendszeres sportmozgás nagyban elősegíti a figyelemkoncentráció fejlődését. A rendszeresen sportoló gyermek sokkal hosszabb ideig tud összpontosítani egy adott feladatra, kitartóbb, fegyelmezettebb és motiváltabb a nem sportoló társainál.

 

Feladattudat

Az iskolai munkában fontos a fejlett feladattudat. A jövendő elsősnek meg kell értenie, hogy vannak kötelességei, aminek akkor is eleget kell tennie, ha nincs hozzá kedve, fáradt, vagy szívesebben játszana. Nem lehet elmulasztani vagy elodázni a feladatokat. A feladattudat fejlődése 6 éves kor körül felgyorsul. Ha nem alakul ki, nehéz lesz az iskola, nyűg a tanulás. Jó kudarctűrő képesség Nélkülözhetetlen a tanuláshoz. Fontos, hogy a gyermek, szembe tudjon nézni azzal, ha valami nem sikerül rögtön. Merjen és akarjon újra és újra hozzáfogni egy feladathoz. Ne essen kétségbe attól, ha nem az övé a legszebb, legjobb munka. Ne veszítse el a kedvét, ha valamit ki kell javítania. Fontos, hogy megtanulja: hibázni szabad.

 

Felnőttekhez való viszony

Fontos, hogy elfogadja a felnőtteket, bizalommal forduljon hozzájuk, ha segítségre van szüksége.